top of page
Vedtekter for

FLØKSAND Grendalag

Vedtekter for Fløksand Grendalag, stiftet september 2002

NORGES VELFORBUNDS MØNSTERVEDTEKTER FOR VELFORENINGER OG LIGNENDE BEBOERORGANISASJONER

        Vedtekter for Fløksand Grendalag stiftet september 2002.

        Vedtatt den 12/9-03.

§ 1. Navn

        Foreningens navn er Fløksand Grendalag.

§ 2. Formål og virkemidler

2.1   Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser i området  og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å  fremme disse formål.

2.2   Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3   Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

§ 3.  Velforeningens geografiske område

3.1   Velforeningens område er definert slik: Laget omfatter hele gardsnummer 5 pluss den del av gardsnummer 4 som heter Leirvik gard.

§ 4.  Juridisk person

4.1   Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap

5.1 Enhver husstand (evt. har eiendom) innen området som er definert i § 3, kan bli

medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

5.2 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6. Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 7. Årsmøte

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved fullmakt.

7.3 Årsmøtet behandler:

• Årsmelding

• Regnskap i revidert stand

• Innkomne forslag

• Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent

• Valg av:

• leder (særskilt valg)

• fire styremedlemmer

• to varamedlemmer

• to revisorer

• valgkomité på tre medlemmer

• utsending(er) til Norges Velforbunds landsmøte

(og eventuelt: til fellesutvalget for velforeninger i kommunen)

• eventuelle komiteer.

7.4 Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.

7.5 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to

styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene (evt. minst 10 medlemmer i små foreninger) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret):

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom

årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter

10.2 Styret skal:

• iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

• stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor

andre instanser

• stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte

velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi

• etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. (F.

eks. bør kursansvarlig i velforeningen være styremedlem).

• etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

• representere foreningen utad

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige

administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på

årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret

har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av

større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun

stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal

protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.

Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

 

§ 11 Regnskap og revisjon

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

§ 12. Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål

foreningen arbeider for å fremme ved at midlene tilfaller allmennyttige formål på Fløksand. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§11).

Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes

samtykke fra foreningens kreditorer.

Takk for din bestilling, vi vil kontakte deg and. betaling og sending av boken.

bottom of page